Безопасна екплоатация на АГУ

Ползвателят на Автомобилна газова уредба е длъжен:

 

1.Да дава газовата уредба за ремонт само на лица, получили разрешение за тази дейност.

2.Преди да влезе в автомобилната газова станция да преустанови тютюнопушенето в автомобила и да изключи всички уреди, които могат да предизвикат искра при рабатата си - радиокасетофони, мобилни телефони и др., а преди да започне зареждането на автомобила с газ да изключи двигателя на автомобила.

3.При наличие на пропуски на газ незабавно да изгаси двигателя на автомобила, да преустанови всички дейности, свързани с искрообразуване или свързани с пламък, и да проветри купето на автомобила и обгазените помещения - гараж, работилница и др.

4.Да проверява периодично с пяна херметичността на газовите връзки и закрепването на резервоара.

5.Да не се позволява прегряване на резервоара от въздействието на преки слънчеви лъчи.

6.Да не се допуска елементите на Автомобилната газова уредба, с изключение на изпарителя да се нагряват до температура по-висока от 50 градуса.

7.Да не допуска пълнене на резервоара над 80% от обема му.

8.Да познава устройството на Автомобилната газова уредба и характеристиките на използваното гориво.

9.Да спазва сроковете за проверна на Автомобилната газова уредба.

10.Да не извършва ремонтни дейности по Автомобилната газова уредба

11.Да подменя въздушния филтър на всеки 5 до 7 хиляди километра.

12.Да следи за състоянието на електрическата уредба и високоволтовата запалителна система на автомобила.

13.Изправното действие и настройката на предпазния клапан на Автомобилната газова уредба се проверяват най-малко веднъж на 24 месеца от лицето извършило техническия преглед на уредбата. Проверката се документира.

 

 

 

Ползвателят е длъжен да прекрати незабавно ползването на Автомобилната газова уредба при:

 

1.Повишаване на налягането или температурата на резервоара над допустимите стойности, посочени в техническата документация, като преди това отведе автомобила от зоната с повишената температура;

2.Откриване на деформации, дефекти или пропуски на газ елементите под налягане и в съединенията;

3.Изместване или повреда на укрепващите елементи;

4.Наличиние на неизправно предпазно устройство;

5.Неизправност на спирателната или регулиращата арматура;

 

 

 

Действия при ПТП:

 

1.Спира се двигателя на автомобила;

2.Изключват се всички електрически консуматори, за да се предотврати пожар вследствие на късо съединение;

3.Затварят се винтилите на арматурния блок на резервоара

4.Разкачат се клемите на акумолатора;

5.Автомобила се транспортира с рапатрак до автосервиз

 

 

 

Действия при пожар:

 

1.Извършват се действията, описани в точка 1,2 и 3.

2.Пресича се пътя на пожара, така че да не се разпространява към резервоарите с бензин и газ.

3.След като се изгази пожара се разкачат клемите на акумолатора

4.Автомобилът се транспортира с рапатрак до автосервиз.

 

 

 

Ползвателят на Автомобилна газова уредба и собствениците на гаражи не трябва да допускат паркиране на автомобили с автомобилна газова уредба в гаражи, които не отговарят на следните изисквания:

 

1.Гаражите за автомобилите с автомобилна газова уредба трябва да имат постоянно действаща вентилация;

2.Подземните гаражи, в които могат да се паркират автомобили с автомобилна газова уредба, трябва да имат: а)вентилация с най-малко трикратен въздухообмен за 1h б)автоматично задействаща се аварийна вентилация във взривозащитено изпълнение в)газсигнализатор

 

 

 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

 

1. Автомобилната газова уредбна притежава гаранция срещу всякакви фабрични дефекти, които са се появили по време на експлоатацията в рамките на посочения гаранционен срок.

2. Срокът за отстраняване на възникналата гаранционна повреда е 3 работни дни от датата на предявяването й.

3. Гаранцията важи само ако всички настройки, ремонти и подмяна на модули се извършва в сервиза и извършил монтажа или от оторизирани от фирмата специалисти

4. Гаранцията е валидна само при предоставянето на четливо и правилно (без задраскавания и поправки) попълнена гаранционна карта

5. За да се гарантира безопасната експлоатация и оптимален разход на газ на автомобилната газова уредба е необходимо автомобилът да премине преглед на същата между 500 и 1000 км. пробег от монтажа, но не по-късно от 45 от поставянето й. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ПРЕГЛЕДА СЕ ЗАПЛАЩА ОТ КЛИЕНТА!!!

 

 

 

Гаранционно поддържане може да бъде отказано в следните случаи:

 

1. Загубена или непредставена гаранционна карта

2. При несъответствие в данните на гаранционната карта и самата газова уредба

3. При неправилен ооит за отстраняване на дефекти по газовата уредба от неупълномощени лица или сервизни бази.

4. Когато дефектът е възникнал в следствие на извършени ремонти по двигателя, спирачната система, електроинсталацията на автомобила и др.

5. При механични повреди на компонентите на газовата уредба от страна на клиента, самостоятелно монтиране, демонтиране на компоненти, настройка, модификации или самостоятелни опити за ремонт

6. При повреди вследствие на детонации в смукателния колектор, причинени от несвоевременна смяна на свещи, кабели, дистрибуторна капачка, палец и други косумативи, свързани със запалителната система на автомобила.

7. При зареждане със силно замърсена газ (примеси от лепкави вещества, метални стружки и др.)

8. При запушване на охладителната система на автомобила

9. При повреди настъпили от ПТП, природни бедствия и други.